Upozornenie

Krst má byť vykonaný vo vlastnej farnosti, teda v tej farnosti, v ktorej rodičia bývajú.

Krst dieťaťa

1. Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa (nie iný príbuzný) aspoň mesiac pred plánovaným termínom krstu.

2. Príprava pred krstom (tzv. krstná náuka) býva podľa dohody s kňazom spravidla dva piatky.

3. Krstným rodičom môže byť ten pokrstený a praktizujúci katolík nad 16 rokov, ktorý už prijal sviatosť birmovania, a buď je slobodný, alebo je cirkevne sobášený. K tomu sa nevyžaduje doniesť doklad, nahrádza sa ústnym čestným prehlásením pri nahlásení krstu. Ak niekto nespĺňa podmienky byť krstným rodičom, môže byť zapísaný ako "svedok pri krste".

Krst dospelého

Dospelí sa postupne pripravujú na krst, birmovanie a Eucharistiu. Toto obdobie prípravy sa nazýva katechumenát, alebo Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života. Je určený pre dospelých, ktorí po prijatí zvesti o Kristovom tajomstve, osvietení Duchom Svätým, vedome a dobrovoľne hľadajú živého Boha a vydávajú sa na cestu viery a obrátenia. Pomocou tohto obradu sa duchovne posilnia vo svojej príprave a v príhodnom čase s úžitkom prijmú sviatosti.

Ten, kto cíti v sebe túto túžbu, môže kedykoľvek navštíviť miestneho kňaza a predložiť mu svoju žiadosť a ostatné sa dohodne individuálne.